KLAUZULA INFORMACYJNA (rodo)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w CONTROL NET Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych jest Control Net Sp. z o.o., Ul. Wilkszyńska 60, 54-079 Wrocław
Z administratorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem email: odo@controlnet.pl, listownie na adres: Ul. Wilkszyńska 60, 54-079 Wrocław, telefonicznie pod numerem 71 349 56 18.
                                                                                                                                              
Cel i podstawa przetwarzania danych:


Dane osobowe pozyskiwane przez spółkę CONTROL NET Sp.z o.o. przetwarzane są na podstawie:
-        art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
-        art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
-        art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
-        art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 
Okres przetwarzania danych:
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w CONTROL NET Sp.z o.o. 


Twoje prawa: 
Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO